Giá lệnh Ure tại nhà máy của Đạm Cà Mau ngày 8/5 tại nhà máy so với lệnh cũ (18/4)
 

Giá lệnh Ure tại nhà máy của Đạm Cà Mau ngày 8/5 tại nhà máy so với lệnh cũ (18/4)

Diễn biến giá lệnh ra hàng Ure tại nhà máy của Đạm Cà Mau năm 2019, đ/kg: Giá lệnh ngày 8/5 tại nhà máy tăng 150 đ/kg so với lệnh cũ (18/4) và tăng 350 đ/kg so với lệnh 1/4/2019.

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo