Giá khô đậu tương không có nhiều biến động, thương mại chủ yếu trả hợp đồng còn giao dịch mới khá ít
 

Giá khô đậu tương không có nhiều biến động, thương mại chủ yếu trả hợp đồng còn giao dịch mới khá ít

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo