Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 12/07/2019
 

Giá khô đậu tương bán nội địa ngày 12/07/2019

Bảng giá khô đậu tương bán nội địa ngày 12/7/2019 (đồng/kg)

NGUYÊN LIỆU

12/7

11/7

Cái Lân – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 7/8/9

9.050-9.100

9.000-9.050

Vũng Tàu – Argentina/Mỹ - nhập khẩu – xá cảng giao tháng 7/8/9

9.150/9.000/8.900-9.000

9.150/8.900-9.000/8.900

Tin tham khảo