Giá hạt điều tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 5/9/2018
 

Giá hạt điều tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 5/9/2018

Tin thị trường Ấn Độ

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ (Rs/kg):

Chủng loại

Ngày 04/09/18

Ngày 03/09/18

W180

1067.5

1067.5

W210

937.5

970

W240

837.5

877.5

W320

760

770

Điều nhân vỡ - 2 mảnh

732.5

737.5

Điều nhân vỡ - 4 mảnh

657.5

657.5

Điều nhân vỡ - 8 mảnh

605

580

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo