Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 12/6/20
 

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 12/6/20

Tin thị trường Ấn Độ

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ (Rs/kg):

Chủng loại

Ngày 12/06/19

Ngày 11/06/19

W180

1055

1055

W210

925

925

W240

785

785

W320

665

665

Điều nhân vỡ - 2 mảnh

612.5

612.5

Điều nhân vỡ - 4 mảnh

575

575

Điều nhân vỡ - 8 mảnh

525

525

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tham khảo giá xuất khẩu một số chủng loại điều của Ấn Độ

Cảng xuất

Chủng loại

Ngày 31/05/19

Ngày 24/05/19

ĐVT

Kollam

Cashew Kernel - LWP

547

547

Rs/kg

Kollam

Cashew Kernel - W320

639

639

Rs/kg

Kollam

Cashew Kernel - W450

573

573

Rs/kg

Mangalore

Cashew Kernel - LWP

610

610

Rs/kg

Mangalore

Cashew Kernel - W320

675

675

Rs/kg

Tuticorincochin

Cashew Kernel - LWP

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel – SP

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SSW

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW320

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW360

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W240

3.95

3.95

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W320

3.55

3.55

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W450

3.425

3.425

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - WS

-

-

USD/lb

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tỷ giá một số đồng tiền chính: 

Tỷ giá

13/06

12/06

USD/INR

69,31

69,38

USD/VND

23.270

23.265

INR/VND

335,488

335,156

RIEL/VND

5.73

5.73

 

 

Tin tham khảo