Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 10/9/2019
 

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ ngày 10/9/2019

2. Tin thị trường Ấn Độ

Giá hạt điều giao ngay tại thị trường Delhi, Ấn Độ (Rs/kg):

Chủng loại

Ngày 10/09/19

Ngày 09/08/19

W180

1075

1075

W210

950

950

W240

732.5

732.5

W320

612.5

612.5

Điều nhân vỡ - 2 mảnh

597.5

597.5

Điều nhân vỡ - 4 mảnh

550

550

Điều nhân vỡ - 8 mảnh

500

500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tham khảo giá xuất khẩu một số chủng loại điều của Ấn Độ

Cảng xuất

Chủng loại

Ngày 08/09/19

Ngày 12/07/19

ĐVT

Kollam

Cashew Kernel - LWP

507

507

Rs/kg

Kollam

Cashew Kernel - W320

631

631

Rs/kg

Kollam

Cashew Kernel - W450

573

573

Rs/kg

Mangalore

Cashew Kernel - LWP

610

610

Rs/kg

Mangalore

Cashew Kernel - W320

675

675

Rs/kg

Tuticorincochin

Cashew Kernel - LWP

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel – SP

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SSW

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW320

3.225

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW360

-

-

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W240

3.85

3.7

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W320

3.5

3.4

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W450

3.4

3.25

USD/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - WS

-

-

USD/lb

Tỷ giá một số đồng tiền chính: 

Tỷ giá

11/09

10/09

USD/INR

72.15

72.16

USD/VND

23.140

23.140

INR/VND

322.02

322.56

RIEL/VND

5.56

5.62

 

 

Tin tham khảo