Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Nếp Long An ngày 11/9/2019
 

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu Nếp Long An ngày 11/9/2019

Giá XK tham chiếu Nếp Long An ổn định

Chủng loại

11/9/2019

+/-

XK tham chiếu Nếp Long An

640

0

Tin tham khảo