Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 13/6/2019
 

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT hàng tàu) ngày 13/6/2019

Giá XK tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ổn định

Chủng loại

13/6/2019

+/-

XK tham chiếu 5%

330-335

0

Tin tham khảo