Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ngày 11/9/2019
 

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ngày 11/9/2019

Giá XK tham chiếu 5% vụ HT (hàng tàu) ổn định

Chủng loại

11/9/2019

+/-

XK tham chiếu 5%

320-323

0

Tin tham khảo