Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ ĐX 2019 (hàng tàu) ngày 16/5/2019
 

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% vụ ĐX 2019 (hàng tàu) ngày 16/5/2019

Giá XK tham chiếu 5% vụ ĐX 2019 (hàng tàu) ổn định

Chủng loại

16/5/2019

+/-

XK tham chiếu 5%

380

0

Tin tham khảo