Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 27/06/2018
 

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 27/06/2018

Giá XK tham chiếu 5% giảm

Chủng loại

27/06/2018

+/-

XK tham chiếu 5%

435-440

-10

Tin tham khảo