Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 22/06/2018
 

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 22/06/2018

Giá XK tham chiếu 5% ổn định

Chủng loại

22/06/2018

+/-

XK tham chiếu 5%

445-450

0

Tin tham khảo