Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 13/06/2018
 

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 13/06/2018

Giá XK tham chiếu 5% giảm

Chủng loại

13/06/2018

+/-

XK tham chiếu 5%

445-450

-3

Tin tham khảo