Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 04/06/2018
 

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 04/06/2018

Giá XK tham chiếu 5% ổn định

Chủng loại

04/06/2018

+/-

XK tham chiếu 5%

450-460

0

Tin tham khảo