Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 01/06/2018
 

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 5% ngày 01/06/2018

Giá XK tham chiếu 5% ổn định

Chủng loại

01/06/2018

+/-

XK tham chiếu 5%

450

0

Tin tham khảo