Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 13/6/2019
 

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ngày 13/6/2019

Giá XK tham chiếu 25% vụ HT (hàng tàu) ổn định

Chủng loại

13/6/2019

+/-

XK tham chiếu 25%

310-317

0

Tin tham khảo