Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 24/12/2018
 

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 24/12/2018

Giá XK tham chiếu 25% giảm

Chủng loại

24/12/2018

+/-

XK tham chiếu 25%

367

-2

Tin tham khảo