Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 13/06/2018
 

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 13/06/2018

Giá XK tham chiếu 25% giảm

Chủng loại

13/06/2018

+/-

XK tham chiếu 25%

420

-3

Tin tham khảo