Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 04/06/2018
 

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu 25% ngày 04/06/2018

Giá XK tham chiếu 25% ổn định

Chủng loại

04/06/2018

+/-

XK tham chiếu 25%

425

0

Tin tham khảo