Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 29/06/2018
 

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 29/06/2018

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang giảm

Chủng loại

29/06/2018

+/-

TP OM 6976

9,700

-100

Tin tham khảo