Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 28/06/2018
 

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 28/06/2018

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang giảm

Chủng loại

28/06/2018

+/-

TP OM 6976

9,800

-100

Tin tham khảo