Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 21/04/2018
 

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 21/04/2018

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang tăng

Chủng loại

21/04/2018

+/-

TP OM 6976

9,800

100

Tin tham khảo