Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 19/06/2018
 

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 19/06/2018

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

19/06/2018

+/-

TP OM 6976

10,100

0

Tin tham khảo