Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 18/5/2019
 

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 18/5/2019

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

18/5/2019

+/-

TP OM 6976

8,600

0

Tin tham khảo