Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 10/8/2019
 

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 10/8/2019

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

10/8/2019

+/-

TP OM 6976

8,300-8,400

0

Tin tham khảo