Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 05/06/2018
 

Giá gạo thành phẩm OM 6976 tại Kiên Giang ngày 05/06/2018

Giá gạo TP OM 6976 tại kho ở Kiên Giang giảm

Chủng loại

04/06/2018

+/-

TP OM 6976

10,100

-300

Tin tham khảo