Giá gạo thành phẩm Nếp Long An ngày 31/7/2019
 

Giá gạo thành phẩm Nếp Long An ngày 31/7/2019

Giá gạo TP Nếp Long An ổn định

Chủng loại

31/7/2019

+/-

TP Nếp Long An

11,650-11,700

0

Tin tham khảo