Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 16/7/2019
 

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 16/7/2019

Giá gạo TP IR 50404 tại kho ở Kiên Giang tăng

Chủng loại

16/7/2019

+/-

TP IR 50404 – Kiên Giang

7,050-7,150

50

Tin tham khảo