Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 15/6/2019
 

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 15/6/2019

Giá gạo TP IR 50404 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

15/6/2019

+/-

TP IR 50404 – Kiên Giang

6,900-7,000

0

Tin tham khảo