Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 10/8/2019
 

Giá gạo thành phẩm IR 50404 tại Kiên Giang ngày 10/8/2019

Giá gạo TP IR 50404 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

10/8/2019

+/-

TP IR 50404

7,150-7,250

0

Tin tham khảo