Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 28/06/2018
 

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 28/06/2018

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang giảm

Chủng loại

28/06/2018

+/-

TP IR 504

9,600

-100

Tin tham khảo