Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 26/04/2018
 

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 26/04/2018

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang giảm

Chủng loại

26/04/2018

+/-

TP IR 504

9,500

-100

Tin tham khảo