Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 25/06/2018
 

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 25/06/2018

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang tăng

Chủng loại

25/06/2018

+/-

TP IR 504

9,800

50

Tin tham khảo