Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 22/06/2018
 

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 22/06/2018

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang tăng

Chủng loại

22/06/2018

+/-

TP IR 504

9,750

50

Tin tham khảo