Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 2/1/2019
 

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 2/1/2019

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang

Chủng loại

2/1/2019

+/-

TP IR 504

8,150

-

Tin tham khảo