Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 19/06/2018
 

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 19/06/2018

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

19/06/2018

+/-

TP IR 504

9,700

-

Tin tham khảo