Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 18/5/2019
 

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 18/5/2019

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang giảm

Chủng loại

18/5/2019

+/-

TP IR 504

7,650-7,750

-50

Tin tham khảo