Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 12/10/2018
 

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 12/10/2018

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang tăng

Chủng loại

12/10/2018

+/-

TP IR 504

8,950

50

Tin tham khảo