Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 12/1/2019
 

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 12/1/2019

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

12/1/2019

+/-

TP IR 504

7,900

0

Tin tham khảo