Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 01/06/2018
 

Giá gạo thành phẩm IR 504 tại Kiên Giang ngày 01/06/2018

Giá gạo TP IR 504 tại kho ở Kiên Giang ổn định

Chủng loại

01/06/2018

+/-

TP IR 504

9,900

0

Tin tham khảo