Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 04/06/2018
 

Giá gạo nguyên liệu OM 6976 Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 04/06/2018

Giá gạo nguyên liệu OM 6979 tại Sa Đéc giảm

Chủng loại

Ghi chú

04/06/2018

+/-

Gạo NL OM 6976 – Sa Đéc

Tại kho

8,500-8,600

-100

Tin tham khảo