Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 18/5/2019
 

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc – Đồng Tháp ngày 18/5/2019

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 tại Sa Đéc ổn định

Chủng loại

Ghi chú

18/5/2019

+/-

Gạo Đài Thơm 8 – Sa Đéc

Tại kho

8,000-8,100

0

Tin tham khảo