Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 HT tại Sa Đéc ngày17/8/2019
 

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 HT tại Sa Đéc ngày17/8/2019

Giá gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 HT tại Sa Đéc ổn định

Chủng loại

Ghi chú

17/8/2019

+/-

Gạo Đài Thơm 8 HT

Tại kho

8,600-8,700

0

Tin tham khảo