Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 06/06/2018
 

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 06/06/2018

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan giảm

Chủng loại

06/06/2018

+/-

5% tấm

425

-2

Tin tham khảo