Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 05/06/2018
 

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 05/06/2018

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan giảm

Chủng loại

05/06/2018

+/-

5% tấm

427

-3

Tin tham khảo