Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 28/06/2018
 

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 28/06/2018

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ổn định

Chủng loại

28/06/2018

+/-

25% tấm

380

0

Tin tham khảo