Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 17/5/2019
 

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 17/5/2019

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ổn định

Chủng loại

17/5/2019

+/-

25% tấm

345

0

Tin tham khảo