Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 14/6/2019
 

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 14/6/2019

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ổn định

Chủng loại

14/6/2019

+/-

25% tấm

345

0

Tin tham khảo