Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 11/10/2018
 

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 11/10/2018

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ổn định

Chủng loại

11/10/2018

+/-

25% tấm

325

0

Tin tham khảo