Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 11/1/2019
 

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ngày 11/1/2019

Giá gạo 25% tấm xuất khẩu Ấn Độ ổn định

Chủng loại

11/1/2019

+/-

25% tấm

330

0

Tin tham khảo